خانه » اخبار و اطلاعیه ها » عملیات بتن ریزی به زودی شروع می شود
عملیات بتن ریزی به زودی شروع می شود

عملیات بتن ریزی به زودی شروع می شود

پس از مدتی وقفه در کار احداث مسجد به دلیل تغییرجهت قبله وپس از اصلاح نقشه هاکار احداث مسجد دوباره از سر گرفته شد.

در این مرحله سازه ها وهمه ستون های مسجدبرطبق نقشه جدید دوباره از نو نصب شد.

هم اکنون کار جابه جای برخی از قسمت های سازه فلزی مسجد تمام شده است وقسمت های باقی مانده از قبل نیز تکمیل شده است.

همه چیز برای ریختن بتن کف وپی ریزی کامل بنا محیا می باشد.

عملیات بتن ریزی کف،پس از خارج کردن وسایل کارگاهی از کف ساختمان مسجد وبه زودی شروع میشود

بر طبق برنامه ریزی های انجام شده ودر صورت مناسب بودن شرایط جوی کار بتن ریزی در همین هفته شروع خواهد شد.

لازم به ذکر است که درحال حاظر فقط بتن کف ریخته میشود وبتن ستون های مسجد پس از قالب بندی ستون ها انجام خواهد شد.